SPINNING
ZUMBA
CROSS FIT
WORKOUT
P�ASKI BRZUCH
TRENING PERSONALNY

SNAP FITNESS

To miejsce stworzone z myślą o realizacji potrzeb
związanych ze zdrowym stylem życia, z aktywnością ruchową
dobrym wyglądem i świetnym samopoczuciem.


POSTAW NA SZYBKI, KREATYWNY I SKUTECZNY TRENING

Regulamin Snap Fitness

1.Na terenie Snap-fitness mogą przebywać jedynie osoby, które wniosły opłaty za uczestnictwo w zajęciach.Karnet jest imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim .

2.Kupując jednorazowe wejście lub karnet oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią regulaminu Klubu .

3.Karnet jest umową terminową, zawieraną na czas określony, w której sprzedający zobowiązuje się do świadczenia na rzecz kupującego konkretnych usług w określonym czasie. W związku z powyższym, każdy karnet ma ściśle określony termin ważności , po upływie którego automatycznie traci ważność, bez względu na sytuacje losowe i inne zdarzenia uniemożliwiające wykorzystanie karnetu przez kupującego.

4.Karnet jest jednocześnie dowodem wpłaty, ważnym z dowodem tożsamości , należy mieć je przy sobie kiedy przychodzimy do klubu.

5.Wejście na teren klubu oraz pobyt w nim uwarunkowany jest bezwzględną zmianą obuwia na czyste, w recepcji, przed i po zakończonym treningu.

6.Każdy Członek Klubu zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie, zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych.

7.Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki zaistniałe na terenie klubu a wynikające ze złego stanu zdrowia.

8.Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających, oraz w wypadku złego samopoczucia.

9Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń instruktora prowadzącego zajęcia.

10.Osoby niepełnoletnie winny posiadać pisemne zezwolenie rodziców na udział w zajęciach lub ćwiczenie na siłowni.

11.Rezerwacja nie jest obowiązkowa ,jednak pierszeństwo będą miały osoby ,które jej dokonają .

12.Nieobecność na zajęciach fitness należy zgłosić najpóźniej do godz 15 00 dnia poprzedzajacego zajęcia, w których nie będziesz mógł(-a) uczestniczyć. Osoby zapisane, które nie odwołają w wyznaczonym czasie swojej obecności będą miały skreślane wejście na karnecie.

13.Klub nie zwraca poniesionych kosztów za niewykorzystany karnet.

14.Klub nie przenosi niewykorzystanych wejść na następny miesiąc

15.Członków klubu obowiązuje:

* dbanie o porządek (odkładanie sprzętu po zakończonym treningu)
* dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych (zakładanie zacisków na sztangi i gryfy)
* dbanie o czystość i higienę

16.Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w nim pozostawione.

17.Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć fitness, zmiany instruktora oraz likwidacji grup, w których zapisanych jest poniżej 5 osób na zajęcia fitness.

Rezerwacje na zajęcia przyjmowane są: w recepcji Snap Fitness przed lub po zajęciach. Telefonicznie najwczesniej na 7 dni, najpózniej godz. przed planowanym treningiem w godz 10:00 do 16:00 . Rezerwacji on-line mogą dokonywać tyko osoby ,które posiadają aktualnie opłacony karnet .

Regulamin uczestnictwa w zajęciach ZUMBATOMIC®

1. W zajęciach mogą brać udział dzieci w wieku od 3 do 13 lat, których opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na uczestnictwo.

2. Dane rodziców uczestniczących w zajęciach dzieci gromadzone są tylko ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

3. Do odbioru dziecka upoważnieni są rodzice dziecka. Inne osoby chcące odebrać dziecko wymagają pisemnego upoważnienia rodziców.

4. Rodzice nie uczestniczą w zajęciach z dziećmi. Wskazane jest jednak, aby w przypadku małych dzieci (4,5 latków) rodzice byli w pobliżu lub w kontakcie telefonicznym.

5. Wyjątkiem są zajęcia otwarte, które są prowadzone raz na kwartał i na które zapraszani są rodzice.

6. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych : 4-6 latki i 7-13- latki.

7. Zajęcia w grupie młodszej trwają około 30 minut, w starszej 45 minut.

8. Na zajęcia dzieci muszą być ubrane wygodnie i stosownie do temperatury w sali (krótki rękaw).

9. Przed wejściem na salę obowiązuje zmiana obuwia na czyste buty sportowe również w okresie letnim. Osoby w niezmienionym obuwiu nie mogą brać udziału w zajęciach.

10. Każdemu dziecku na każde zajęcia rodzice przygotowują plastikową małą (do 0,5l) butelkę wody (maluchy z ustnikiem).

11. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, chyba że zostanie to wcześniej ustalone z trenerem.

12. Przed wejściem na zajęcia należy okazać aktualny karnet i odnotować swoją obecność na liście.

13. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych (np. urazów, kontuzji, chorób układu krążenia itp.) należy poinformować o tym instruktora i przed zajęciami przedstawić zaświadczenie lekarskie o możliwości uczestnictwa w zajęciach.

14. Karnet jest honorowany tylko do wystawionej daty ważności oraz ilości zapisanych treningów. W przypadku chęci kontynuacji zajęć uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia należności za zajęcia najpóźniej w dniu ostatnich opłaconych zajęć. Niedotrzymanie tego terminu i nie poinformowanie trenera o zamiarze uczestnictwa w zajęciach traktowane jest jako rezygnacja z zajęć.

15. Niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

16. SNAPFITNESS nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione przez uczestnika na terenie klubu np. szatnia, sala gimnastyczna, korytarz itp.

17. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względu na bezpieczeństwo, uczestnik nie może brać udziału w zajęciach.

18. SNAPFITNESS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć telefonicznie lub osobiście bez podania przyczyny (w każdym czasie) i w takim przypadku zobowiązuje się do odpracowania zajęć lub przedłużenia karnetu o te zajęcia.

19. Interpretacja postanowień regulaminu należy do prowadzącego zajęcia.

20. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach.